KVKK Politikası

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Biz BERAT DOKUMA TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. (“Bluenity” veya “Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında, siz kullanıcılarımızın kişisel verilerini işliyor, aynı zamanda KVKK’da, KVKK’ya bağlı yürürlüğe konulan ikincil mevzuatta, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun bağlayıcı nitelikteki kararlarında ve sair mevzuatta belirtilmiş olan teknik ve idari tedbirleri alarak işlediğimiz verilerin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz.  İşbu metin ile, veri sorumlusu sıfatıyla KVKK’nın 10. maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekte ve böylelikle,  https://bluenity.com.tr/ aracılığıyla erişilen internet sitesi ve Bluenity mobil uygulaması (birlikte “Platform” olarak anılacaktır) üzerinden gerçekleştirdiğiniz faaliyetler özelinde işlemiş olduğumuz kişisel verilerinizin işlenme süreçleri hakkında siz kullanıcılarımızı detaylıca bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ 

Bluenity olarak, kullanıcılarımızın kişisel verilerini, tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla; 

 • İnternet Sitesi’ni ziyaret etmeniz ve mobil uygulamayı indirmeniz, 
 • Platform içerisinde bulunan çerezler, 
 • Platformda yer alan “Üye Ol” sekmesi ile Platform’a üye olmanız, 
 • Platformda yer alan “İletişim” sekmesi ile tarafınız ile iletişime geçme talebinde bulunmanız,
 • Platform’u kullanarak sepetinize ürün eklemeniz ve alışveriş yapmanız, 

aracılığıyla toplamaktayız. 

 1. VERİLERİNİZ, VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE TOPLANMASININ HUKUKİ SEBEBİ

Bluenity olarak yukarıda açıklanan toplama yöntemleri ile aşağıda yer alan kişisel verilerinizi işlemekteyiz:

Kimlik Verisi: Ad-soyadı, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası

İletişim Verisi: E-posta adresi, telefon numarası, adres bilgisi

Müşteri İşlem Verisi: Alınan ürüne ilişkin bilgi, fatura bilgileri, talep ve şikâyet bilgisi, verilmiş olan hukuki onaylar, kullanıcı adı, şifre

Pazarlama Verisi: Kullanılan çerezler vasıtasıyla elde edilen bilgiler

Diğer Bilgiler: Konu başlığı, mesaj içeriği bilgisi, sunulan hizmete yönelik bilgi ve belgeler

Bluenity’e yukarıda belirtilen tabloda ulaşan veriler, KVKK 4. Maddesi uyarınca belirtilen genel ilkeler doğrultusunda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve gerektiğinde güncel şekilde, belirli, açık ve meşru amaçlar için aşağıda belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve bağlı olduğumuz ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek, Bluenity Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik ile Saklama ve İmha Politikası uyarınca silinecek ya da anonim hale getirilecektir. 

 

 

Platform üzerinden yaptığınız alışverişlerde kredi kartı kullanarak ödeme yapmanız halinde kredi kartı bilgileriniz doğrudan banka tarafından işlenmekte olup Bluenity tarafından işlenmez ve saklanmaz.

 

 

 

Bu bağlamda, yukarıda belirtilen kişisel verileriniz;

 • İş süreçlerinin ve sunduğumuz hizmetin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • Müşteri veya üye ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ile talep ve şikayetlerin takibi doğrultusunda ziyaretçilerimiz arasında ad ve soyadınızla ayırt edilebilmeniz, 
 • Hizmet ve faaliyetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetinize, sorduğunuz soru başlığı üzerinden sınıflandırarak cevap verilebilmesi,
 • Hizmet ve faaliyetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetinize, tarafımıza iletmiş olduğunuz bilgileriniz özelinde iç araştırmalarımızı gerçekleştirerek talebinize en uygun şekilde geri dönüş yapılabilmesi,
 • Şirket ile aranızda gerekli sözleşmelerin kurulabilmesi,
 • Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Üyeliğinize ilişkin ve ilgili diğer hizmetlere ilişkin bildirimlerin tarafınıza ulaştırılabilmesi,
 • Mali yükümlülüklerimiz uyarınca düzenlediğimiz e-fatura, e-arşiv içerisinde adresinizin gösterilebilmesi,
 • Üyelik sözleşmesi kapsamında ödeme işlemlerinizin gerçekleştirilebilmesi,
 • Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi doğrultusunda 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta açıkça öngörülen trafik kayıtlarını tutma yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi, 
 • Vermiş olduğu hukuki onaylara yönelik, Şirket’in hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve onay kayıtlarının hukuka uygun şekilde saklanabilmesi,
 • Pazarlama analiz çalışmalarının ve stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün veya hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • İnternet sitesinin ve mobil uygulamanın daha etkili, hızlı ve kolay kullanımının sağlanması,
 • Bluenity tarafından sunulan hizmet ve faaliyetlerin, beğeni, kullanım şekliniz ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ile talepleriniz doğrultusunda gerekli teknik destek ve kalitenin sağlanması,
 • Satışa sunduğumuz ürünlere ilişkin güncel makale, haber ve bültenlerden haberdar olabilmeniz,
 • Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,amaçları ile size daha iyi hizmet verebilmek için doğru ve güncel olarak tutulup ve işlenmekte olup KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen; kanunlarda açıkça öngörülmesi; Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması; gerekli sözleşmenin kurulması veya yerine getirilmesiyle doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle taraflara ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlemenin zorunlu olması; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Bluenity’in meşru menfaatleri için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak Bluenity tarafından toplanmaktadır. Ek olarak, şirket kullanıcı memnuniyetini ölçmek üzere Bluenity kullanıcılarıyla bağlantıya geçebilir ve bu bağlamda pazar araştırması ve araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve bunun yanı sıra ürün yelpazemizi, hizmetlerimizi, bilgi teknolojileri sistemlerimizi ve güvenlik sistemlerimizi geliştirmek ve iyileştirmek amaçlarıyla kişisel verileriniz Bluenity tarafından, saklanıp amaçlarıyla KVKK uyarınca belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.
 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI KİŞİLER VE AKTARIM AMACI

Kişisel verileriniz;

 • Şirket'in idaresi ve yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’imizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi adına özellikle gerekli sözleşme ve sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmek adına ortaklaşa çalıştığımız veya hizmet aldığımız bankalara,
 • İş süreçlerimizi hukuka ve diğer meşru menfaatlerimize uygun yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz amacıyla; avukatlara, denetçilere, vergi danışmanları ile danışmanlık hizmeti aldığımız diğer üçüncü kişilere, 
 • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla; hukuka ve usule uygun olması koşuluyla düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi ilgili resmî kurumlara ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına, 
 • Taleplerinizin yerine getirilmesi adına; tarafınızca yetki verilmiş vekil ve temsilcilerinize

KVKK’nın 8. ve 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;

(a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

(b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(ç) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

(e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(h) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğramanız halinde, zararınızın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz. 

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Veri Sahibi Başvuru Formu’na ulaşmak için lütfen tıklayınız. Başvurunuz KVKK'da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvurucunun doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla Bluenity sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu bilgiler yalnızca gerçek veri sahibinin kim olduğunun tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.

 1. İLETİŞİM BİLGİLERİ

BERAT DOKUMA TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

Mersis No        : 0164-0673-7910-0001

Adres               : Hadımköy Mah. Derinsu Sok. No:5/1 Arnavutköy/İstanbul

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR