İlgili Kişi Başvuru Formu

 

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), kişisel verileri işlenen gerçek kişilere (“İlgili Kişi”, “Başvuru Sahibi”), KVKK’nın 13. maddesi uyarınca veri sorumlularına başvuru yaparak KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklarına ilişkin talepte bulunma imkânı sağlamıştır. İşbu form ile BERAT DOKUMA TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ (“Bluenity veya Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, Başvuru Sahibi’nin KVKK kapsamında ilgili haklarını kullanmak üzere tarafımıza ileteceği talepleri, KVKK ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) uyarınca yerine getirmeyi hedeflemekteyiz.

Tebliğ’in 4. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca veri sorumlusuna başvuru hakkından yararlanmak için başvuruların Türkçe olarak yapılması gerekmektedir.

BLUENİTY’E BAŞVURUNUZUN USULÜ

  • Bizzat yazılı olarak başvurmanız halinde: eksiksiz olarak doldurulan, talebin açıkça belirtildiği ve ıslak imzanızı içerir başvuru formu çıktısını, Bluenity işyeri adresi Hadımköy Mah. Derinsu Sok. No:5/1 Arnavutköy/İstanbul adresine elden teslim edebilirsiniz.
  • Noter vasıtası ile başvurmanız halinde: eksiksiz olarak doldurulan, talebin açıkça belirtildiği ve ıslak imzanızı içerir başvuru formu çıktısını, tebligat zarfının üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Bilgi Talebi” açıklaması yazılarak noter kanalıyla Bluenity işyeri adresi Hadımköy Mah. Derinsu Sok. No:5/1 Arnavutköy/İstanbul adresine iletebilirsiniz.
  • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli imza, mobil imza veya Bluenity’e daha öncesinde bildirdiğiniz ve Bluenity’in sistemlerinde kayıtlı elektronik posta adresiniz ile başvurmanız halinde: Güvenli elektronik imzanızı içerir, eksiksiz olarak doldurulan ve talebin açıkça belirtildiği başvuru formunu, elektronik postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Bilgi Talebi” açıklamasını yazarak [email protected] adresine göndereceğiniz elektronik posta ile Bluenity’e iletebilirsiniz.

Yukarıda açıklanan usullerden biri kullanılmak suretiyle Bluenity’e ulaştırılan başvuru formu içerisinde yer alan Başvuru Sahibi talebi, KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve talebin Bluenity’e ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacak ve talebe ilişkin Bluenity’e cevabı Başvuru Sahibi’ne KVKK’nın 13. maddesinin 3. fıkrası uyarınca yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Bluenity’e iletilen talepler ücretsiz olarak sonuçlandırılacak olup Bluenity başvuruya cevabın yazılı olarak verilmesi halinde ilk on sayfa üzerindeki her sayfa için 1 TL ve cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek bir ücreti Başvuru Sahibi’nden talep edebilecektir. Başvurunun Bluenity’in hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret Başvuru Sahibi’ne iade edilir.

Başvuru Sahibi’nin talebi, Bluenity tarafından kabul edilir veya gerekçesi açıklanarak reddedilir. Başvuru cevabı, Başvuru Sahibi’ne yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde, Bluenity tarafından gereği yerine getirilir.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca, Bluenity’in kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan tüm işlemleri kayıt altına almak ve ilgili kayıtları 3 yıl süreyle saklamakla yükümlü olduğunu hatırlatırız.

Başvuru Sahibi talebinin, Bluenity’e tarafından gerektiği gibi değerlendirilmesi, gerekli araştırmanın yapılabilmesi ve Başvuru Sahibi’ne uygun bir dönüş yapılabilmesi adına aşağıda talep edilen bilgi ya da belgelerin veya başvuru sonrasında ek olarak istenebilecek bilgi ya da belgelerin eksiksiz olarak Bluenity’e iletilmesi gerekmektedir. Eksik ya da yanlış olarak verilen bir bilgi ya da belge nedeniyle Bluenity’e gerekli araştırmayı yapamaması halinde Başvuru Sahibi, her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul etmektedir.

Lütfen, aşağıda talebinizin değerlendirmeye alınabilmesi için Tebliğ uyarınca doldurulması zorunlu bilgileri eksiksiz doldurunuz.

Lütfen Bluenity ile olan ilişkiniz hakkında aşağıda belirtilenlerden uygun olan seçeneği seçiniz ve aşağıdaki boşluğa ilişkinin hala devam edip etmediği, sona ermiş ise hangi dönemlerde devam ettiği ve varsa Bluenity ile olan ilişkiniz kapsamında irtibat halinde olduğunuz yetkili bilgisini yazınız.

Bluenity çalışanı

 

Eski çalışan (Lütfen Bluenity’da çalıştığınız yılları belirtiniz):

 

Bluenity’ya çalışan adayı

 

Hissedar/Ortak

 

İş ortağı çalışanı (Lütfen çalıştığınız firmanın adını ve görevinizi belirtiniz):

 

Potansiyel ürün veya hizmet alıcısı

 

Stajyer

 

Tedarikçi çalışanı

 

Tedarikçi yetkilisi

 

Ürün veya hizmet alan kişi

 

Veli/ Vasi/Temsilci

 

Ziyaretçi

 

Diğer (Lütfen ilişkinizi belirtiniz):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. İlgili kişinin Talepleri

Lütfen kişisel verilere ilişkin talep veya taleplerinizi aşağıda ilgili kutucuğu (X) ile işaretlemek suretiyle belirtiniz. İlgili kutucuğu seçerek talepte bulunmanız halinde, ilgili talep konusuna ilişkin sağlanması gereken bilgi ve belgeleri de işbu Form ile birlikte Bluenity’ya iletmeniz gerekecektir.

 

 

Talep

Seçim

Sağlanması Gerekli Bilgi/Belge

Kişisel verilerimin Bluenity tarafından işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.

 

İşlendiğini düşündüğünüz belirli bir veri varsa, lütfen bu tablo sonunda bırakılan boşlukta belirtiniz.

Bluenity tarafından kişisel verilerimin işlenmesi durumunda kişisel verilerimin hangi amaçla işlendiğini öğrenmek istiyorum.

 

Hangi amaçla işlendiğini öğrenmek istediğiniz belirli bir veri varsa, lütfen bu tablo sonunda bırakılan boşlukta belirtiniz.

Bluenity tarafından kişisel verilerimin işlenmesi durumunda kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların Bluenity tarafından amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.

 

Talebinize konu belirli bir veri varsa, lütfen bu tablo sonunda bırakılan boşlukta belirtiniz.

Bluenity tarafından kişisel verilerimin yurt içinde/yurt dışında üçüncü kişilere aktarılması durumunda Bluenity tarafından kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek istiyorum.

 

Talebinize konu belirli bir veri varsa, lütfen bu tablo sonunda bırakılan boşlukta belirtiniz.

Bluenity tarafından eksik veya yanlış işlenen kişisel verilerimin düzeltilmesini istiyorum.

 

Lütfen eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğünüz kişisel verinizi ve nasıl düzeltilmesini istediğinizi bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya Form ekinde belirtiniz ve düzeltme talebinizi doğrulayan nüfus cüzdanı fotokopisi, fatura, ikamet belgesi gibi belgeleri işbu Form ekinde iletiniz.

Eksik/yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

 

Lütfen eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğünüz kişisel verinizi ve nasıl düzeltilmesini istediğinizi bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya Form ekinde belirtiniz ve düzeltme talebinizi doğrulayan nüfus cüzdanı fotokopisi, fatura, ikamet belgesi gibi belgeleri işbu Form ekinde iletiniz.

Kişisel verilerimin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle silinmesini/yok edilmesini istiyorum.

 

Lütfen işlenme sebebinin neden ortadan kalktığını düşündüğünüzü, silinmesini/yok edilmesini istediğiniz veriyi bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya Form ekinde belirtiniz ve varsa talebinizi tevsik edici diğer bilgi/belgeleri Form ekinde iletiniz.

Kişisel verilerimin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle aktarıldıkları üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini/yok edilmesini istiyorum.

 

Lütfen işlenme sebebinin neden ortadan kalktığını düşündüğünüzü, silinmesini/yok edilmesini istediğiniz veriyi bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya Form ekinde belirtiniz ve varsa talebinizi tevsik edici diğer bilgi/belgeleri Form ekinde iletiniz.

Bluenity tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde aleyhime bir sonuç doğduğunu düşünüyor ve bu sonuca itiraz ediyorum.

 

Lütfen otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini düşündüğünüz verilerinizi ve aleyhinize olduğunu düşündüğünüz sonucu bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya Form ekinde belirtiniz ve varsa talebinizi tevsik edici bilgi/belgeleri Form ekinde iletiniz.

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle uğradığım zararın tazminini talep ediyorum.

 

Lütfen kişisel verilerinizin neden kanuna aykırı olarak işlendiği kanaatinde olduğunuzu, kanuna aykırı işleme faaliyeti ve uğradığınız zarar ile birlikte bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya form ekinde belirtiniz. Form ekinde talebinizi destekleyen/tevsik eden Kişisel Verileri Koruma Kurulu veya mahkeme kararlarını da iletebilirsiniz.

 

 

Lütfen yukarıda belirttiğiniz taleplerinize dair istenen bilgileri ve Form ekinde ilettiğiniz belgeleri aşağıda belirtiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Başvurunun Sonuçlandırılması ve Başvuru Sonucunun Bildirimi

Bluenity’e talebinizi, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içerisinde değerlendirerek sonuçlandıracaktır. Talebinize yönelik olumlu veya olumsuz yöndeki yanıtlar, tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilebilir. Başvuru sonucunun posta veya elektronik posta yöntemlerinden biriyle iletilmesine yönelik bir tercihiniz varsa, bu tercihinizi postanın/elektronik postanın gönderileceği adres/elektronik posta adresi ile birlikte aşağıda belirtmeniz gerekmektedir:

 

Başvuruma ilişkin cevabın elektronik posta aracılığıyla gönderilmesini istiyorum.

 

Başvuruma ilişkin cevabın posta aracılığıyla gönderilmesini istiyorum.

 

Talepleriniz kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebinizin cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

Bluenity talebin sonuçlandırılması için ek bilgiye ihtiyaç duyması veya başvurunun ilgili kişi tarafından yapıldığının tevsik edilememesi durumunda, sizinle işbu Formda belirtilen veya Bluenity nezdinde bulunan iletişim bilgileriniz aracılığıyla iletişime geçilebilecektir.

  1. Beyan

KVKK uyarınca yapmış olduğum başvurunun işbu Başvuru Formunda belirttiğim talepler doğrultusunda değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica ederim.

İlgili kişi

Adı Soyadı           :

Başvuru Tarihi    :

İmza                    :

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR